Algemene voorwaarden opleiding

Algemene voorwaarden opleiding/cursus/workshop/training ISBC

Het ISBC gevestigd aan de Haagweg 21K 2321 AC te Leiden.

Artikel 1 Algemeen
1. Na aanmelding ontvangt u van ons een bevestiging en een factuur voor het verschuldigde lesgeld. Het lesgeld dient bij vooruitbetaling te worden voldaan. Inschrijving vindt plaats op volgorde van binnenkomst. Door inschrijving geeft de student te kennen onze algemene voorwaarden gelezen te hebben en te accepteren.
2. Uw naam en adresgegevens zullen alleen door ons gebruikt worden om u op de hoogte te houden van onze activiteiten en de voortgang van de opleiding.

Artikel 2 Annulering
2.1. Inschrijving geldt voor de duur van de losse module, cursus, workshop, training of opleiding waarvoor de student zich heeft aangemeld.
2.2. Bij onvoldoende inschrijvingen of overmacht heeft het ISBC het recht de opleiding te annuleren. Het eventueel betaalde lesgeld wordt volledig terugbetaald.
2.3. Bij annulering door de student tijdens, voor of na de geplande aanvangsdatum van de opleiding of losse module is het volledige lesgeld verschuldigd.
2.4. ISBC opleidingen accepteert geen verantwoordelijkheid voor het uitvallen van de losse modulen, cursussen, trainingen, workshops en opleidingen. U kunt geen financieel beroep op ons doen bij het onverhoopt uitvallen van een les. Uiteraard zal ISBC opleidingen al het mogelijke ondernemen om het plotseling uitvallen van lessen te voorkomen.

Artikel 3 Aansprakelijkheid
3.1. ISBC opleidingen is niet aansprakelijk voor diefstal en is niet aansprakelijk voor ongevallen, blessures of calamiteiten tijdens studieactiviteiten.
3.2. Op alle met de student gesloten overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing, ongeacht de woonplaats van de student.

Artikel 4 Overmacht
4.1 ISBC opleidingen is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de student c.q. opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

Artikel 5
Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

5.1.  ISBC opleidingen is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien de student de verplichtingen uit de overeenkomst, niet volledig of niet tijdig nakomt.
5.2.  Voorts is het ISBC bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van ISBC opleidingen kan worden gevergd.
5.3.  Indien ISBC opleidingen tot opschorting of ontbinding overgaat, is ISBC opleidingen op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
5.4.  Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door het ISBC, zal het ISBC zorgdragen voor terugbetaling van dat deel van het cursus- opleidingsgeld waarvoor de student nog geen levering van dienst heeft gehad. Dit tenzij de opzegging aan de student toerekenbaar is, zoals in geval van wangedrag of misbruik van de naam of logo van het ISBC.

Artikel 6 Veiligheid
6.1  De deelnemer wordt geacht de veiligheidsinstructies en -normen te volgen. (RIVM)
6.2  De deelnemer dient voor aanvang van de module, cursus, workshop, training of opleiding te melden bij het ISBC of hij/zij fysieke of mentale klachten heeft.

(wijzigingen voorbehouden)